Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling søndag den 9. mai 2021

Tid: kl.12
Sted: OsloMet, avdeling Kjeller(med forbehold om sted)

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps og en observatør fra valgkomiteen
3. Årsberetning fra styret og komiteer, med aktivitetsplan
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg