VALG 2022

Møtedato, sted og tid for Generalforsamlingen blir annonsert senere.

I.h.t. klubbens lover §3-3 skal det kunngjøres dato for GF og hvem som er på valg med

minimum 8 ukers varsel.

Innkalling til Generalforsamling 2022 kommer som vanlig i PP nr.1.

Leder:                         Eli Hall                              På valg for 2 år (særskilt valg).                                                                                                              

Nestleder:                   Inger Halle Skagen         Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021

                                                                                                   (særskilt valg).                             

Styremedlem:            Heidi Løken                    Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.                                                                                                                

Styremedlem:            Ylva Freed                      På valg for 2 år.        

Styremedlem:            Åshild Nerholm               På valg for 2 år.

Varamedlem:               Mona Fegri                     På valg for 1 år.     

Varamedlem:               Ragnhild Steineger        På valg for 1 år.      

Valgkomite:

Tone Bekkåsen Fischer (leder/innkallende)      Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.

Anne Myhrbraaten                                               Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.

Hjørdis Sævareid                                                 På valg for 2 år.

Trine Schippers (vara)                                         På valg for 1 år.

Revisor: (se GF forslag nr. 5.6 2020)                På valg for 2 år.
Vararevisor: (–«–)                                             På valg for 1 år.

Informasjon / Klipp fra lovene:

– Styreleder for 2 år

– Nestleder for 2 år

– 3 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år

Leder og nestleder på særskilt valg. Øvrig styre konstituerer seg selv.

Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år

– og det skal veksles mellom 2 og 1 styremedlem på valg annet hvert år.

– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

– og det veksles mellom 2 og 1 på valg annet hvert år, vara på valg hvert år.

Har du personforslag, nye eller gamle, til de valgbare postene, så send dine kandidater til NPK’s valgkomitè v/ Tone Bekkåsen Fischer, Korsmogutua 17, 2022 Gjerdrum

E-mail: eugenios@online.no  innen 1.februar 2022           

SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2022:

Har du saker/forslag som skal tas opp på NPK’s Generalforsamling 2022,

må disse være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2022.

Sendes: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post@puddelklubb.no