Mentalbeskrivelse

Formål med MH er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett (NKKs regler gyldig fra 1.1.2010)

Norsk Puddel Klubb ønsker en avl på våre varianter som bidrar til å utvikle rasen i tråd med rasestandarden fastsatt at FCI (Federation Cynologiqeu Internationale). Vi mener at mentalitet også er en viktig del av rasestandarden, og at vi i avlen må legge vekt på mentalitet i tillegg til eksteriør og annen helse (eks. HD, epilepsi, øyesykdommer mv). Vi har foreløpig ikke utviklet en MH-ønskeprofil for puddelen, men klubben mener dette kan gjøres etter hvert. NPK har sett på atferd som er så avvikende fra rasestandarden at klubben ikke anbefaler avl med hunder som viser denne atferden. Oppdrettere som eventuelt likevel avler på hunder som viser atferdene som er markert i vedlegget under, vil ikke få formidlet valpene på klubbens hjemmeside.

I en mentalbeskrivelse befinner hundene seg i MH-løypa sammen med sin fører/eier, det er en testleder som gir fører informasjon om momentene og gir instruksjoner under veis. Det er to beskrivere som følger hunden i løypa og vurdere hundens atferd innenfor regelverket. Det er ikke noen øvre aldersgrense for å kunne gjennomføre en MH, men generelt kan man si resultatene i MHen må ses i sammenheng med hundens alder. Resultatene for en yngre hund (10 mnd -24 mnd) må antas å være mer genetiske og mindre tillærte enn for eks. en hund på 4-5 år.
NPK anbefaler at oppdrettere deltar i Mentalbeskrivelse av hund, spesielt med tanke på avl. Dette som en del av informasjonsinnhentingen som bør gjøres for å få et best mulig grunnlag for å vurdere hvilken “partner” man skal velge for kombinasjon av avlsdyr. Jo større informasjonsgrunnlag oppdretter har for å vurdere egenskaper og mentalitet på ulike linjer, jo bedre grunnlag legger man for å fremme positive egenskaper og ikke forsterke ev. feil. NPK vil understreke at man både som oppdretter og valpekjøper bør se på hele MH-resultatet til hunden, og ikke kun være opptatt av ett moment, eksempelvis skudd.

I vedlegget du kan laste ned under gis det en kort beskrivelse av de ulike elementene/momentene i en MH. Disse ses opp mot rasestandarden for puddel.

Beskrivelse av elementene/momentene i en MH

Pudler som har tatt MH

MH 12-13 september 2020
MH 28. 29 september 2019